Bojná Farský Kostol Všetkých Svätých

Zo starších kanonických vizitácií a z cirkevných schématizmov sa dozvedáme, že fara v Bojnej existovala už v roku 1400. Bojňanská farnosť patrila do ostrihomského arcibiskupstva (arcidiecézy). Nachádzala sa v nitrianskom archidiakonáte a v topoľčianskom dekanáte.

V 18. a 19. storočí tvorilo topoľčiansky dekanát 9 farností. Boli to Bojná, Jacovce, Krušovce, Malé Hoste, Nadlice, Prašice, Šišov, Topoľčany a Závada.
Podľa údajov z vizitácií existovala na bojňanskej fare matrika už v druhej polovici 17. storočia, presnejšie od roku 1689. Farár František Papánek začal písať novú matriku narodených, sobášených a zomrelých v roku 1721. Do matričného obvodu patrili obce a osady farnosti Bojná, čiže: Blesovce, Bojná, Hajná Nová Ves, Malé Dvorany, Čížovec a Holotka. Vizitácie z 19. a 20. storočia sa zmieňujú aj o hnuteľných pamiatkach kostola. Hlavný klasicistický oltár pochádza z roku 1800. V roku 2004 z rozhodnutia arcibiskupského úradu v Trnave k farnosti Bojná bola pričlenená aj filiálna obec Lipovník

Z rozhodnutia kongregácie pre biskupov bola v roku 2008  na Slovensku vykonaná zmena územného členenia diecéz. Dekanát Topoľčany, do ktorého patrí i farnosť Bojná bola pričlenené k Nitrianskej diecéze.

Rímskokatolícky farský kostol v Bojnej je zasvätený Všetkým svätým, ako to vyjadruje i hlavný oltárny obraz. Nad hlavným oltárom je v kruhovom okne vo vytráži zobrazená Svätá Rodina. Po stranách oltáru sú 4 sochy v životnej veľkosti. Sú to sv. Klára, sv. Barbora, sv. Ján Nepomucký a sv. Terézia Avilská. V chráme sú tri bočné oltáre. Vľavo je oltár sv. Jozefa, vpravo oltár Božského Srdca Ježišovho. V strede kostola je oltár Panny Márie. V súčasnosti od roku 1974 je vo výklenku plastika Sedembolestnej Panny Márie. V minulosti tam bola socha Ružencovej .V hornej časti je kartuša so zobrazeniami cechov, ktoré boli kedysi v Bojnej. Vzadu sú umiestnené sochy sv. Vincenta, sv. Františka Asiského a pod ním je sv. Tarzícius. Zvony, ktoré sú umiestnené vo veži kostola sú z roku 1921 a boli darom bojňanských farníkov. Sú tri. Najväčší je venovaný sv. Cyrilovi a Metodovi, stredný Ružencovej Panne Márie a najmenší sv. Jozefovi.

profinet.jpg
ekostol_logokiki.jpg
wircom_logo_zelene_lq-01.png